NAGRADNA IGRA "Dišeči december"


Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre

JAAC & ZAAK 

1. Organizator nagradne igre 

Organizator nagradne igre „DIŠEČI DECEMBER“ (v nadaljevanju: nagradna igra) je Jaac & Zaak d.o.o., (v nadaljevanju: organizator).

 

 1. Posredovanje podatkov 

 

Ta nagradna igra ni na nikakršen način povezana s podjetjem Facebook Ireland, Ltd ali Instagram. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nadgradnih igrah, bodo posredovani organizatorjem, nikakor pa ne podjetju. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na naslov jaac@zaak.si

 

 1. Trajanje nagradne igre 

 

Nagradna igra bo potekala od 11. 12. 2020 do vključno 17. 12. 2020 do 16:00 ure po času organizatorjev na Facebook strani Jaac & Zaak, https://www.facebook.com/sojinasvecaEVVA, pod objavo nagradne igre, dne 11. 12. 2020 in na strani Instagram https://www.instagram.com/jaacandzaak/ pod enako objavo.

 

 1. Privolitev in posredovanje osebnih podatkov

 

Če oddate pogovorno sporočilo na splošno, uporabnik dovoli, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke o uporabniku (npr. Ime in priimek) obdeluje v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov Jaac & Zaak v Splošno urejeni podatki o varstvu podatkov (EU) 2016 / 679.

 

 1. Sodelujoči 

 

V igri lahko sodelujete osebe, starejše od 15 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jih izpolnjujejo navedeni pogovori o sodelovanju (v nadaljevanju: sodelujoči). Sodelujoči lahko v času trajanja nagradnih iger zahtevajo preklic sodelovanja v igrah. Preklic sodelujoči izvede tako, da pošlje odjavni mail z zadevo ”ODJAVA - Nagradna igra: Dišeči december” na jaac@zaak.si

 

 1. Potek sodelovanja 

 

Posamezen sodelujoči v nagradni igri sodeluje na način, da v času njenega trajanja na družabnem omrežju Facebook in Instagram pod objavo nagradne igre odgovori na zastavljeno vprašanje v večji objavi. Vsak uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. V primeru večkratnega sodelovanja se bo ob žrebu štelo dalo enkrat enkrat. Med vsemi sodelujočimi, ki bodo pod objavo nagradne igre na Facebooku in Instagramu sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator komisije v roku enega dne izžrebala nagrado na profilu strani Facebook in enega na profilu strani Instagram. O žrebu bo komisija vodila zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in koncu izbora, navzočih osebah, poteku žreba ter nagrajencih. Zapisnik o nagrajevanju z njihovimi osebnimi podatki se izpiše v izvodu, podpiše s strani vseh članov komisij in šran na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljata dva predstavnika. Rezultati žreba komisije so dokončni. Pritožba ni mogoča.

 

 1. Nagrade

 

 

V nagradni igri bodo podeljene naslednje nagrade:

- paket, ki vsebuje EDDI izparilnik v dišeče voske (vrednost 26,30 eur) ali paket, ki vsebuje ELLI izparilnik, dišeče voske in dišeče svečke EVVA (25,30 eur). Paketa bomo podelili dva, odvisno od tega kaj je izbral izžrebanec.
 

 

Število nagrad je omejeno na dve in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih. Nagrajenec brez pravic zahteva druge nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretje osebo, prav tako ni mogoče zamenjati nagrad za izdelek z zdravili.

 

 1. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade 

 

Organizator bo o nagradi obvestil o nagradi v roku enega delovnega dne po zaključku posameznih nagradnih iger prek neposrednih sporočil na omrežju Facebook v Instagramu. Končni izid nagradne igre (ime in priimek nagrajencev) bo prav tako objavljen v komentarju pod objavo nagradne igre na strani Facebook Jaac & Zaak na strani Instagram pod objavo nagradne igre. 

 

 1. Obdavčitev nagrad 

 

Sodelujoči v nagradnih igrah, tako da so združeni z možnostjo osvojitve nagrad, so predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z navedenim se sodelujejo strinja, da bo v primeru, da bo izbran kot nagrajenec nagradne igre, upošteval 2. odst. 35. člen ZDavP-2 izplačuje nagrade (organizator) posredoval naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, sicer najkasneje v treh (3) dneh od prejema obvestila o nagradi. V kolikor zmagovalec organizator teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitvene nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki prihajajo iz teh pravil do zmagovalca. 

 

 1. Upravičenost do nagrade 

 

Nagrajenec je do nagrade upravičen, v roku treh (3) dni po objavi obvestila o nagradi, na poziv organizatorja prek zasebnega sporočila na omrežju Facebook v Instagramu, sporočila zahteva osebne podatke (ime in priimek, naslov) v izpolnjene druge zahteve organizatorja v sklad s temi pogoji. Kolikor nagrajenec najkasneje v treh (3) dneh po objavi obvestil ne posreduje svojih podatkov, ki jih Organizator zahteva, oz. jih navedejo nepopolno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se naknadno ugotovi, da nagrajenec ne izpolni pogojev za sodelovanje v nagradnih igrah in / ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s časovnimi pogoji - vse do najkasneje v treh mesecih (3 ) dni po objavi obvestil, nagrajenec izgubi pravico do nagrad. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti iz te nagradne igre, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator se z nagrajencem naknadno dogovori za način prevzema nagrad glede na pravila in pogoje. V kolikor nagrajenec ne prevzame nagrade v določenem roku, izgubi pravico do nagrade, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. 

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če: 

 

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnosti podatkov udeleženca ali se ugotovi, da nagrajenec ne izpolni pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradnih igrah v nasprotju s pravili v pogojih nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali 
 • se tudi po obvestilu nagrajencev ter ustreznih rezervnih nagrajencev nihče ne odzove na prejšnje nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

 

 1. Škoda in višja sila 

 

Sodelujoči sodelujejo v nagradnih igrah na zadnji odgovornosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih vključili v / ali kdorkoli tretji tekmi kot posledico sodelovanja v nagradnih igrah ali koriščenju oz. uporabe nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak. Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnim koli zahtevam do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igrah in koriščenju nagrad (npr. Stroškov prevzema nagrad). Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na njegovih straneh, pridržuje pravico, nagrade podeli med sodelujočimi, ki so v igri sodelovali do trenutne prekinitve le te. V takšnem primeru bo organizator nagrade podelil z izborom. V primeru okoliščin, na katerega organizator ne vpliva več (višja sila), lahko organizator dejavnost tudi odpove. O tem mora preko spletnih strani obvestiti udeležbo in tudi ne odgovarjati za morebitno nastalo škodo.

 

 1. Dokončnost rezultatov nagradne igre 

 

Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni mogoča. V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnil pogojev za sodelovanje v igri in / ali da je kršil te pogoje, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vse obveznosti, v organizatorjevi zadnji presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 

 1. Internetna povezava

 

Internetno povezavo sodelujočemu zaračunavanju internetnega ponudnika po svojem veljavnem ceniku.

 

 1. Delovanje povezav, omrežja in spletne strani
  Organizator igre ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje spletnih strani in družbenih omrežij. Organizator tudi ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli koli nezaželene posledice, ki bi jih vključili v / ali kdorkoli tretje utrpel v posledici sodelovanja v tej igri ter ne prevzeli odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronskih pošt v internetni povezavi sodelujočega. Kot tudi ne odgovornosti za nedelovanje storitev, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, električne energije in drugih tehničnih motenj, ki jih lahko začasno uporabljate.

 

 

 1. Izločitev iz nagradne igre
  Organizator ima pravico, da posamezno sodelujočega izloči iz iger, če za to ovirajo utemeljene razloge (npr. Kršenje navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjih oseb, ipd.)

 

 

 1. Pritožbe in reklamacije
  Vse pritožbe in oglaševanje rešuje igre organizatorja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zaveže, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestilu sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje resnično dostojno sodišče v Ljubljani. Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradnih iger tako dokončno in zavezujoče za vse udeležbe.

 

 

 1. Objava pravil 

 

Pogoji igre so objavljeni na Facebook strani Jaac & Zaak v strani Instagram Jaac & Zaa pod prvo objavo v komentarju.

 

 1. Dopolnitve in spremembe teh pravil
  Organizator pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev, če zahteva razloge tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na Facebooku na Instagram strani Jaac & Zaak za dodatne informacije, ki jih lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov jaac@zaak.si, s pripisom Dodatne informacije o nagradni igri »Dišeči december«.

 

 

 1. Veljavnost pravil 

 

Ta pravila veljajo od dneva naprej naprej, to je od dne 11. 12. 2020, tako v času nagradne igre na vpogled udeležbe na Jaac & Zaak d.o.o ..

Trebnje, dne 11. 12. 2020, 

Podjetje Jaac & Zaak d.o.o.